Aplikant Igor Klimkowski, Łódź

Ocena

4,9
Dodaj opinię

Igor KlimkowskiAplikant

(Od 2015)
Igor Klimkowski
Odpowiada w ciągu 10 godzin
ul. Kościuszki 93 lok. 6, 90-436 Łódź
ul. Kościuszki 93 lok. 6, 90-436 Łódź

Świadczę pomoc w szczególności z zagadnień związanych z zabezpieczeniem wierzytelności w obrocie gospodarczym; źródeł finansowania działalności gospodarczej; z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej; podatkowych aspektów zakładania spółek z o.o.; podatków w małej firmie. Doradza klientom polskim i zagranicznym. Posiadam doświadczenie w zakresie obsługi prawnej klientów indywidualnych, spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, fundacji oraz spółdzielni. Zapraszam do kontaktu.

Organizacje: Okręgowa Izba Radców Prawnych

Ocena prawnika

 (4,9 na 5 gwiazdek), 40 opinii

Rozliczenia

Stawka za godzinę Rozliczanie od sprawy Rabat przy pierwszej konsultacji
250,0 zł + 23% VAT
TAK
40%

Dostępność w tygodniu

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
8 - 20
8 - 20
8 - 20
8 - 20
8 - 20

Sprawy przeprowadzone

 • Dzieci i rozwody (alimenty, prawo do opieki) (20)
  • ROZWÓD (z winy, bez orzekania o winie)
  • ALIMENTY (na dzieci, małżonka, rodziców, podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów)
  • USTALENIE NIEISTNIENIA OBOWIĄZKU ALIMENTACYJNEGO
  • USTALENIE NIEISTNIENIA MAŁŻEŃSTWA
  • UNIEWAŻNIENIE MAŁŻEŃSTWA
  • SEPARACJA
  • MIEJSCE ZAMIESZKANIA MAŁOLETNICH DZIECI (ustalenie miejsca zamieszkania, zmiana miejsca zamieszkania)
  • OPIEKA NAPRZEMIENNA
  • KONTAKTY Z MAŁOLETNIMI DZIEĆMI (ustalenie kontaktów, zmiana kontaktów)
  • WŁADZA RODZICIELSKA (ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie)
  • SPRAWY DOTYCZĄCE ROZSTRZYGNIĘCIA O ISTOTNYCH SPRAWACH DZIECKA
  • SPRAWY O WYŁĄCZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI MAŁŻONKA ZA ZOBOWIĄZANIA ZACIĄGNIĘTE PRZEZ DRUGIEGO MAŁŻONKA
  • SPRAWY WYNIKAJĄCE Z ZASPOKAJANIA ZWYKŁYCH POTRZEB RODZINY
  • UBEZWŁASNOWOLNIENIE
  • DEMORALIZACJA
  • PODZIAŁ MAJĄTKU - nierówne udziały w majątku wspólnym
  • ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA
  • USTALENIE OJCOSTWA
  • PRZYSPOSOBIENIE
  • OPIEKA PRAWNA
 • Nieruchomości (15)
  • STWIERDZENIE ZASIEDZENIA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ I NIEZABUDOWANEJ
  • ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI
  • PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI
  • USTALENIE STATUSU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI (badanie ksiąg wieczystych, ewidencja gruntów i budynków)
  • ZNIESIENIE SŁUŻEBNOŚCI
  • OPŁATA ADIACENCKA
  • PODZIAŁY, SCALENIA I ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI
  • LEGALIZACJA SAMOWOLI BUDOWLANEJ
  • NABYCIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ CUDZOZIEMCA
  • SPRAWY WIECZYSTOKSIĘGOWE (założenie księgi wieczystej, wpis do księgi wieczystej, wykreślenie wpisu z księgi wieczystej, sprostowanie księgi wieczystej, odłączenie działki i przeniesienie do innej księgi wieczystej, ustalenie treści księgi wieczystej)
  • SPRAWY Z ZAKRESU PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (warunki zabudowy, lokalizacja inwestycji celu publiczneg, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, opłata planistyczna, odszkodowanie przysługujące właścicielowi nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianą)
  • BADANIE HIPOTECZNE
  • PRAWO BUDOWLANE (pozwolenie na budowę, pozwolenie na rozbiórkę, zmiana sposobu użytkowanie obiektu budowlanego,
  • WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE
  • PRAWO SPÓŁDZIELCZE I LOKALOWE (odwołania od uchwał o wykluczeniu z grona członków spółdzielni, prowadzenie procesów sądowych, zaskarżania wszelkiego rodzaju uchwał podejmowanych przez walne zgromadzenie bądź inne organy spółdzielni, przekształcanie praw spółdzielczych do lokali mieszkalnych, przekształcenie spółdzielczego prawa własnościowego w prawo spółdzielczej własności)
 • Spółki (akty założycielskie, umowy) (15)
  • ZAKŁADANIE SPÓŁEK, OTWIERANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ REJESTROWYCH
  • LIKWIDACJA SPÓŁEK
  • ANALIZA PRAWNA SPÓŁEK HANDLOWYCH
  • PRZYGOTOWYWANIE I NEGOCJOWANIE UMÓW PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH
  • LIKWIDACJA SPÓŁEK I ZAMYKANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  • ŁĄCZENIE I PODZIAŁ SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH
  • ANALIZA SYTUACJI PRAWNEJ SPÓŁEK HANDLOWYCH (DUE DILLIGENCE),
  • ZMIANY UMÓW SPÓŁEK I STATUTÓW, ZMIANY KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
  • PODZIAŁ, ŁĄCZENIE, SPRZEDAŻ I PRZEJMOWANIE SPÓŁEK,
  • PRZYGOTOWYWANIE UMÓW DOTYCZĄCYCH WEWNĘTRZNYCH STOSUNKÓW POMIĘDZY WSPÓLNIKAMI W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKACH AKCYJNYCH
  • PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁEK, W SZCZEGÓLNOŚCI SPÓŁEK Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKI AKCYJNE (I NA ODWRÓT) ORAZ SPÓŁEK OSOBOWYCH W SPÓŁKI KAPITAŁOWE
  • DORADZTWO W POSTĘPOWANIACH UPADŁOŚCIOWYCH PRZEWIDUJĄCYCH LIKWIDACJĘ MAJĄTKU UPADŁEGO JAK RÓWNIEŻ W POSTĘPOWANIACH Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAWARCIA UKŁADU Z WIERZYCIELAMI
  • PRZYGOTOWYWANIE I NEGOCJOWANIE KONTRAKTÓW HANDLOWYCH I UMÓW JOINT-VENTURE
  • PRZYGOTOWYWANIE UCHWAŁ ORGANÓW SPÓŁEK
  • WDRAŻANIE PROGRAMÓW NAPRAWCZYCH
 • Sprawy bankowe (14)
  • UMOWY KREDYTOWE, W TYM KREDYTY DENOMINOWANE W WALUTACH OBCYCH
  • RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA (NEGOCJACJE Z BANKIEM);
  • WYKONYWANIE I ROZLICZANIE TRANSAKCJI NA RYNKACH KAPITAŁOWYCH: OPCJE, WALUTY, KONTRAKTY SPOT, OTC;
  • STOSOWANIE KLAUZUL ABUZYWNYCH W UMOWACH Z KONSUMENTAMI
  • PROBLEMATYKA UDOSTĘPNIANIA I WYKORZYSTYWANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ INSTYTUCJE FINANSOWE
  • USUWANIE DANYCH KLIENTÓW Z BANKOWYCH REJESTRÓW (NP. BIK)
  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ INSTYTUCJI FINANSOWYCH Z TYTUŁU ZANIEDBAŃ W SFERZE INFORMACYJNEJ
  • ODBLOKOWYWANIE ZAMROŻONYCH AKTYWÓW;
  • PRZESTĘPSTWA BANKOWE
  • OBRÓT INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI
  • ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH PRZEPROWADZANYCH ZA POŚREDNICTWEM BANKÓW
  • EMISJI BANKOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
  • PRZEPROWADZANIE POSTĘPOWAŃ UPADŁOŚCIOWYCH, NAPRAWCZYCH I LIKWIDACYJNYCH
  • PROWADZENIU POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH I EGZEKUCYJNYCH
 • Spadki i testamenty (12)
  • SPRAWY O UCHYLENIE SIĘ OD SKUTKÓW PRAWNYCH NIEZACHOWANIA TERMINU DO ODRZUCENIA SPADKU
  • STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU I DZIAŁ SPADKU
  • DZIEDZICZENIE GOSPODARSTW ROLNYCH
  • ZACHOWEK
  • PRZYJĘCIE SPADKU WPROST
  • PRZYJĘCIE SPADKU Z DOBRODZIEJSTWEM INWENTARZA
  • ODRZUCENIE SPADKU
  • UZNANIE SPADKOBIERCY ZA NIEGODNEGO ORAZ O WYDZIEDZICZENIE
  • WYŁĄCZENIE MAŁŻONKA OD DZIEDZICZENIA
  • WYKONANIE ZAPISU LUB POLECENIA
  • ZALICZENIE DAROWIZN NA SCHEDĘ SPADKOWĄ
  • PODATEK OD SPADKU I DAROWIZN
 • Inne (1)
  • UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Mogę pomóc również przy tych sprawach

 • Praca
 • Sprawy pracownicze (zatrudnienie, zus, wypadki, odszkodowania, przestępstwa, spory zbiorowe)
 • Umowy (regulaminy, kontrakty)
 • Podatki (kontakty z urzędami)
 • Spory z firmami (pozwy, sprawy sądowe, windykacja)
 • Przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Publikacje zobacz wszystkie

Zachowek - jak liczyć?

Niejednokrotnie w praktyce spotykam się z przypadkami, w których spadkodawca pozostawił testament pomijając w nim najbliższą rodzinę – najczęściej dzieci, żonę. Podczas rozmów spotykam się pytaniami czy osoby takie mogą doma...

Ustawowy krąg spadkobierców – ustawowa kolejność dziedziczenia

Dziedziczenie ustawowe jest obok dziedziczenia testamentowego jest formą, z jaką spadkobiercy są powoływani do spadku. Dziedziczenie ustawowe ma miejsce, gdy spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu tym samym nie powołał spadkobiercy lub ...

Upadłość konsumencka - termin do złożenia wniosku.

W myśl art. 21 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe dłużnik ma obowiązek zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upa...

Przyjęcie i odrzucenie spadku - na czym polega?

Przyjęcie i odrzucenie spadku Zgodnie z treścią art. 1012 k.c. spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęci...

Opinie

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Bardzo profesjonalna pomoc.

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Szybko , sprawnie i rzeczowo. Uzyskałam niezbedne mi informacje . Polecam

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Rzetelnie odpowiada na wiadomości. Polecam

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Precyzyjność odpowiedzi

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Konkretna odpowiedź

Wszystkie opinie

Odpowiedzi prawnika (wszystkich odpowiedzi: 206)